luchtfoto oud burgst in wijk P6141139

Landschap
Kenmerkend voor dit gebied is de gevarieerdheid van het landschap. Op relatief korte afstand van elkaar vinden we akkers, weilanden, bos, park, waterpartijen, struweel en dat geheel ligt ingesloten door bebouwing. Een lichte glooiing van het landschap is duidelijk waarneembaar. Hiervan is de basis al gelegd honderden miljoenen jaren geleden, maar tevens hebben recentere landbouwmethoden hieraan bijgedragen.

De verschillen in de bodem, tezamen met de cultuurhistorische aspecten liggen ten grondslag aan de variatie in landschappelijke inrichting van het gebied. De afwisseling van de lage, venige gronden met de hoger gelegen zandgronden is voor de vroegere landbouwers waarschijnlijk zelfs de reden geweest om zich hier te vestigen. Later bleek het gebied ook aantrekkelijk vanwege strategische redenen, hetgeen geleid heeft tot een zeer kleurrijke geschiedenis van Burgst.

Natuur
Door de variatie in landschap, bodem en reliëf is er ook sprake van een grote natuurlijke diversiteit. De overgangen van nat naar droog en laag naar hoog geven kans aan vele soorten. Dit gevoegd bij de relatieve rust in het gebied zorgt dit voor een grote soortenrijkdom van flora en fauna.

Op de hogere bruine bosbodems heeft zich een eiken-beukenbos ontwikkeld met in de struiklaag vuilboom, lijsterbes, hulst, vlier en braam en in de ondergroei een variatie van klimop, zevenblad, bosanemonen etc. Op de lagere natte gronden, nemen de wilgen, elzen en populieren de overhand. Zij worden geflankeerd door de verschillende mossen en varens en aan de waterkant vinden we de verschillende grassen, zegges, biezen en russen naast planten zoals koekoeksbloem, poelruit, moerasspirea, enz.

Daarnaast zijn er diverse exotische bomen en planten aan te treffen. De vogelrijkdom is groot, omdat we zowel weidevogels, watervogels, bosvogels als vogels van tuin en park aantreffen en ook de insecten, amfibieën, reptielen, en (kleine) zoogdieren zijn aangepast aan de verschillende leefmilieus.
Door de relatieve rust vinden ook reeën hier hun schuilplaats. Kortom als u in de gelegenheid bent een begeleide wandeling mee te maken, is het zeker de moeite waard, want in elk jaargetijde kunt u zich verwonderen over de natuur op landgoed Burgst.